เชิญชวนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)โรงเรียนสากเหล็กวิทยา

ผู้บริหาร

ทวี เจริญหุ่น

ผู้อำนวยการโรงเรียน

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสากเหล็กวิทยา

คำสั่งแต่งตั้ง ต่างๆ