จำนวนผู้เข้าชม 1055

  วิสัยทัศน์
      จัดการศึกษาได้มาตรฐาน  บริหารจัดการเข้มแข็ง   เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  เคียงคู่คุณธรรม


  พันธกิจ
   1. พัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
   2. พัฒนาระบบบริหารจัดการ การศึกษา  ตามหลักธรรมาภิบาล
   3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
   4. พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  และเสริมสร้างสุขภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
   5. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย   การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี 
       และภูมิปัญญาท้องถิ่น
   6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการศึกษา
เป้าประสงค์
1.  มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับโรงเรียน
2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  ได้มาตรฐานการศึกษา
3. โรงเรียนมีความเข้มแข็งมีระบบบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ   มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการ  ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรมีความพร้อมและมีวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน
4. โรงเรียนมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีทั้งในด้านการบริหารและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ
5. นักเรียนปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ปฏิบัติตามหลักศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี  บำเพ็ญประโยชน์มีจิตสาธารณะ  และสุขภาพแข็งแรงได้มาตรฐานเด็กไทยกระทรวงสาธารณสุข
6.  มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายนอก   และภายในโรงเรียน 
7.  มีเครือข่ายผู้ปกครอง  องค์กรและชุมชน  ที่เข้มแข็ง

กลยุทธ์
1.   เร่งรัดพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  และเครือข่ายการศึกษา
2.   พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.   ปลูกฝังคุณธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันที่ : 17 ก.ค. 2564 (13:38)
รูปภาพประกอบ