จำนวนผู้เข้าชม 1052
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน​


คบเพลิงอยู่เหนือดอกบัว และรวงข้าว หมายถึง   โรงเรียนเป็นสถาบันที่พัฒนาการเจริญเติบโตทั้งทางร่างกาย สติปัญญาและความรู้ 


สีประจำโรงเรียน 

สีเทา  หมายถึง  สีแห่งสมองอันปราดเปรื่อง  และชาญฉลาด
สีทอง  หมายถึง  สีที่มีคุณค่า  มีจริยธรรมดีงาม


คำขวัญของโรงเรียน
มานะ  สามัคคี  มีวินัย  ใจมีคุณธรรม

ปรัชญาของโรงเรียน
สุวิชาโน  วีรํ  ชเนนฺติ   : :    ความรู้ทำให้องอาจ  

อักษรย่อโรงเรียน


ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นพิกุล

วันที่ : 17 ก.ค. 2564 (14:17)
รูปภาพประกอบ