เชิญชวนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)โรงเรียนสากเหล็กวิทยา

เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องของเรื่องการขอรับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ถึงนักเรียนและผู้ปกครอง