ข่าวทั้งหมด

   news  ⋅ May 18, 2022

   ส่งรายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรีย...

   news  ⋅ Mar 31, 2022

   ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...

   news  ⋅ Mar 29, 2022

   ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...

   news  ⋅ Mar 25, 2022

   ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ...

   news  ⋅ Jan 21, 2022

   โรงเรียนสากเหล็กวิทยาได้จัดการประชุมค...

   news  ⋅ Jan 19, 2022

   โรงเรียนสากเหล็กวิทยาทำพิธีเปิดกองลูกเสือ ...

   news  ⋅ Jan 15, 2022

   ประกาศเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็น...

   news  ⋅ Dec 31, 2021

   โรงเรียนสากเหล็กวิทยา ได้จัดกิจกรรมวั...

   news  ⋅ Dec 31, 2021

   นักเรียนโรงเรียนสากเหล็กวิทยา ได้เข้า...

   news  ⋅ Dec 31, 2021

   โรงเรียนสากเหล็กวิทยา ส่งมอบงานสภานัก...

   news  ⋅ Nov 29, 2021

   โรงเรียนสากเหล็กวิทยา จัดกิจกรรมส่งเส...

   news  ⋅ Oct 29, 2021

   ตอบแบบสอบถามเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ...

   news  ⋅ Oct 26, 2021

   นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 4Q Model (แ...

   news  ⋅ Oct 22, 2021

   เรื่องกำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ...

   news  ⋅ Oct 22, 2021

   โรงเรียนสากเหล็กวิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ...

   news  ⋅ Oct 22, 2021

   โรงเรียนสากเหล็กวิทยาขอเชิญผู้ปกครองนักเรียน ...

   news  ⋅ Oct 15, 2021

   แบบสอบถามสำหรับนักเรียน/ผู้ปกครอง

   news  ⋅ Oct 7, 2021

   ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนมารับฟังคำแนะนำการรับวัคซีนไฟเซอร์ ...

   news  ⋅ Sep 29, 2021

   ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ...

   news  ⋅ Sep 29, 2021

   โรงเรียนสากเหล็กวิทยา มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ...

   news  ⋅ Sep 21, 2021

   โรงเรียนสากเหล็กวิทยาเชิญชวนนักเรียนฉีดวัคซีน ...

   news  ⋅ Sep 15, 2021

   แบบสำรวจการฉีดวัคซีน pfizer ของนักเรี...

   news  ⋅ Jul 29, 2021

   ขอประกาศยกเลิกการรับเอกสารประกอบการสอนและการรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ...

   news  ⋅ Jul 29, 2021

   มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

   news  ⋅ Jul 29, 2021

   ประกาศแจ้งให้นักเรียนมารับเงินค่าเครื...

   news  ⋅ Jul 26, 2021

   ประกาศแจ้งหยุดเรียนออนไลน์ในวันจันทร์...

   news  ⋅ Jul 9, 2021

   วารสารโรงเรียนสากเหล็กวิทยาฉบับที่7ปร...

   news  ⋅ Jul 9, 2021

   วารสารโรงเรียนสากเหล็กวิทยา ฉบับที่ 8 ประจำเดือนมิถุนายน ...

   news  ⋅ Jul 9, 2021

   ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน